หลักสูตรแนะนำ

โอกาสการลงทุนใหม่ในยุค FINTECH (E-Learning)


ในยุค FINTECH เต็มไปด้วยระบบและเครื่องมือในการลงทุนใหม่ๆมากมาย ทั้ง AI Trade, Robo-Advisor, Social Trading, ICO, Crypto Currency (เช่น Bitcoin) ที่เข้ามา Disrupt รูปแบบการลงทุนแบบเดิมๆที่พวกเรารู้จักกัน บางคนอาจจะเห็นว่ามันคือ ”โอกาส” แต่บางคนก็อาจจะเห็นว่ามันคือ “ความเสี่ยง” ว่าแต่คุณได้รู้จักกับสิ่งเหล่านี้ดีพอแล้วหรือยัง?

สัมมนา “โอกาสการลงทุนใหม่ในยุค FINTECH” จึงเกิดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป ให้เห็นถึงโอกาสและความเสี่ยงจากการใช้ระบบและเครื่องมือในการลงทุนต่างๆที่ได้กล่าวไป และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในทางปฏิบัติได้

บรรยายโดย ดร. รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในเรื่อง FINTECH และผ่านการบรรยายมาให้กับสถาบันการเงินชั้นนำมาแล้วมากมาย

แนะนำหลักสูตร

ดร.รุ่งเกียรติ   รัตนบานชื่น

อาจารย์จากภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Customer Testimonials

1. คุณชัยรัตน์   อุดมกิจวณิชย์

ผู้อำนวยการฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

2. คุณอลงกรณ์   สวัสดิภาพ

ตัวแทนผู้เข้าอบรมจากฝ่ายปฏิบัติการฝึกอบรม บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

3. คุณไพศาล    เสนสุข

ตัวแทนผู้เข้าอบรมจากส่วนงานฝึกอบรมที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

4. คุณบุญชัย   สมบัติวัฒนา

Senior vice president  Allianz Ayudhya Group


 สมัครเรียน